Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń, lub odpisów KRS i CEiDG

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR Zgodnie z Umową Subwencji i  Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Oświadczenie Beneficjenta.   ( Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64) ). Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.  W przypadku niedopełnienia w/w. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie umowy przez Fundusz.  W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Dzieci są szczególnie narażone na wypadki, zarówno w szkole, jak i w domu, na zajęciach dodatkowych albo na wakacjach czy szkolnej wycieczce.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku.

Czytaj więcej

Budynki OC rolnika

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie Upraw

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Czytaj więcej

Kanały elektroniczne - migracja

Nowa bankowość elektroniczna Asseco EBP Szanowni Państwo ! W dniu 4 lipca (sobota) rozpoczną się prace związane z wdrożeniem nowego systemu do obsługi klientów detalicznych, firm oraz innych podmiotów korzystających w chwili obecnej z systemu Asseco CBP (przycisk Bank internetowy - NOWA PLATFORMA). Wykorzystywany dotychczas system zastąpi system Asseco EBP (jego wygląd i obsługa zbliżona jest do  funkcjonującego obecnie systemu CBP Asseco dla klienta indywidualnego). Do nowego systemu zostaną przeniesione Państwa rachunki, szablony jak również środki dostępowe służące do logowania i podpisywania zleceń. Po zakończonych pracach uruchomienie bankowości elektronicznej będzie następowało z wykorzystaniem przycisku. Wszyscy klienci naszego banku będą korzystali z jednego adresu systemu bankowości internetowej https://bspaluki.cui.pl/ zabezpieczonej certyfikatem wystawionym dla Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Na stronie Bank internetowy w zakładce Asseco EBP publikujemy dokumentację użytkownika - zapraszamy do zapoznania się z w/w instrukcją. Za ewentualne utrudnienia związane z procesem migracji serdecznie przepraszamy. 

Czytaj więcej

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiadamia, że zgodnie z § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu Restauracji „Parkowa” w Żninie odbędzie się:  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI   PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Zebrania. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Wybory Komisji: a) Mandatowo – Wyborczej, b) Uchwał i Wniosków. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.04.2019 r. Przedstawienie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok, b) Sprawozdania Finansowego za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta c) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Przedstawicieli z dnia 23.04.2019 r. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok oraz Raportu nt. oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok. Przedstawienie informacji o rozpatrywaniu skarg i wniosków członków Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2019 rok. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.  Podjęcie Uchwały w sprawach: a) Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku, b) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok, d) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku za 2019 rok, e) Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok, f)  Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank, g) Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok, h) Oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w 2019 r., i) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w 2019 r. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej warunków formalnych do oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2019 r. Przedstawienie zapisów Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie”. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości. Wybory do Rady Nadzorczej Banku kadencji 2020-2024. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad. Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego  „Pałuki” w Żninie przy ul. 700-lecia 41.  ZARZĄD BANKU

Czytaj więcej

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zgodnie z § 19 Statutu Banku zawiadamia, że w okresie od 08 do 10 czerwca 2020 roku odbywać się będą Zebrania Sprawozdawcze Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie   Porządek obrad: Otwarcie i powitanie uczestników. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Przyjęcie porządku obrad Zebrania. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2020 rok. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem Zebrania Przedstawicieli Banku. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli oraz poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli. Dyskusja. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej. Zakończenie. Serdecznie zapraszamy Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie Terminy Zebrań Grup Członkowskich w 2020 r. Data i godzina Grupa członkowska Miejsce zebrania 08.06.2020 r. godz. 13.00   Łabiszyn   Urząd Miejski w Łabiszynie   09.06.2020 r. godz. 09.00 Żnin – III Redczyce, Wawrzynki, Januszkowo,  Murczynek, Murczyn, Podgórzyn, Białożewin, Skarbienice, Wenecja, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Chomiąża Ks., Wójcin Restauracja „Parkowa” w Żninie 09.06.2020 r. godz. 11.00 Żnin – I Dziewierzewo, Chraplewo, Nadborowo, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Dochanowo, Gorzyce, Słabomierz, Paryż, Sulinowo, Podobowice, Słębowo, Ustaszewo, Cerekwica, Kaczkowo, Sarbinowo Restauracja „Parkowa” w Żninie 09.06.2020 r. godz. 13.00 Żnin – II Żnin, Jaroszewo, Wilczkowo, Rydlewo, Bożejewiczki, Bożejewice, Bydgoszcz, Poznań Restauracja „Parkowa” w Żninie 10.06.2020 r. godz. 10.00   Gąsawa   Gminne Centrum Kultury Stodoła w Gąsawie     Uprzejmie prosimy wszystkich Członków Banku, którzy zechcą uczestniczyć w w/w Zebraniach o posiadanie maseczek ochronnych celem zachowania reżimu sanitarnego.  

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów KRS i CEiDG Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od sytuacji są to: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Oświadczenie Beneficjenta.   ( Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64) ). Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.  W przypadku niedopełnienia w/w. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie umowy przez Fundusz.  W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów. _______________________________________________________________________________________ Jeżeli jest przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników, a przychody Twojej firmy spadły w ciągu miesiąca co najmniej  o 25%  ze względu na panującą epidemię koronawirusa - m ożesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank. Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:  25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.  50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw , w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów. Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR? Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy oraz Twoje dane. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku. Uwaga: Pamiętaj, że wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba, może zostać złożony przez: 1) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę - taka osoba wcześniej powinna zostać upoważniona do złożenia wniosku i wymaganych oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” 2) osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy, jak członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne). Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. UWAGA! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://pfr.pl/tarcza Najważniejsze informacje https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html Pytania i odpowiedzi https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html

Czytaj więcej

FORMULARZE

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie w celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa,  umożliwia klientom  zawieszenie rat. Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z placówką Banku oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku: centrala@bsznin.sgb.pl Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie ponosi  żadnych dodatkowych opłat z tytułu odroczenia spłat. Poniżej znajda państwo wnioski o zawieszenie spłat do pobrania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.  Wniosek dla klientów indywidualnych Wniosek dla klientów instytucjonalnych Poniżej zamieszczamy załączniki dotyczące działu Depozytów i Rozliczeń

Czytaj więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij