W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Gwarancje i poręczenia w obrocie gospodarczym

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie Banku, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty na podstawie wystawionego przez beneficjenta dowodu żądania zapłaty, bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji.

Poręczenie jest umową, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.

Podstawą udzielenia przez Bank gwarancji jest zawarty pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) kontrakt (umowa, faktura,) lub oferta przystąpienia do przetargu. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązania zleceniodawców.

Najczęściej występujące gwarancje bankowe to:

1) gwarancja zapłaty - zabezpiecza otrzymanie przez beneficjenta płatności wynikającej z zawartej ze zleceniodawcą umowy. Jest to zazwyczaj zapłata z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar lub usługi,

2) gwarancja dobrego wykonania kontraktu najczęściej połączona z gwarancją z tytułu rękojmi i/lub gwarancji - zabezpiecza prawidłowe wywiązanie się przez zleceniodawcę z zawartego kontraktu,

3) gwarancja przetargowa, inaczej zwana wadialną - Bank jest zobowiązany do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w sytuacji gdy zleceniodawca odmówi podpisania umowy na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązanie wynikające z przystąpienia do przetargu,

4) gwarancja zwrotu zaliczki - zabezpiecza zwrot zaliczki (przedpłaty) otrzymanej przez zleceniodawcę od kontrahenta z tytułu zawartego kontraktu wraz z ewentualnymi odsetkami.

5) gwarancja celna - wystawiana na rzecz polskich urzędów celnych, zabezpieczająca zapłatę kwot wynikających (lub mogących powstać) z długów celnych oraz podatków wraz z odsetkami,

6) gwarancja zapłaty weksla - zabezpieczenie zapłaty kwoty wynikającej z weksla.

Gwarancje są gwarancjami bezwarunkowymi, nieodwołalnymi.
Gwarancja bezwarunkowa oznacza, że beneficjent poza złożeniem oświadczenia, że zabezpieczona gwarancją wierzytelność jest wymagalna, nie musi uzasadniać swojego roszczenia.
Gwarancja nieodwołalna oznacza, że treść gwarancji nie może zostać zmieniona bez zgody beneficjenta.

Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie przez zleceniodawcę:

1) rachunku bieżącego w Banku,

2) zdolności kredytowej,

3) odpowiedniego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank.

Bank udziela gwarancji na podstawie zlecenia udzielenia gwarancji oraz na podstawie zawartej obustronnie umowy o udzielenie gwarancji.

Wraz ze zleceniem udzielenia gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić umowę, której postanowienia określają wierzytelność podlegającą zabezpieczeniu gwarancją lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania oraz dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej składającego zlecenie.

FORMULARZEZlecenie udzielenia gwarancji  word    pdf