Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie zaawansowane

linia Z - na zakup gruntów rolnych

Kredyt z linii Z jest to preferencyjny kredyt dla rolników z dopłatą ARiMR do oprocentowania jako pomoc de minimis w rolnictwie Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze. Atrakcyjne warunki kredytowania: - długi okres kredytowania - nawet do 15 lat - możliwość dwuletniej karencji w spłacie kapitału - niskie oprocentowanie PRZEZNACZENIE KREDYTU Kredyt  może zostać przeznaczony na: - zakup użytków rolnych w celu powiększenia lub utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie - zakup tej części użytków rolnych, która nie spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych, - sfinansowanie  wartości zakupu użytków rolnych nie przekraczającej średniej wartości według cen GUS - zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie  był objęty pomocą ze środków publicznych, WYSOKOŚĆ KREDYTU I WKŁAD WŁASNY Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 % wartości nakładów inwestycyjnych. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w pozostałej części. KREDYTOBIORCA Kredyt może zostać udzielony: 1) osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie będącymi emerytami lub rencistami posiadającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy 2) osobom prawnym, 3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej OPROCENTOWANIE I PROWIZJA Oprocentowanie kredytu jest zmienne, w wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu procentowego. Kredytobiorca płaci odsetki: - w wysokości 0,67 oprocentowania, jednak nie mniej niż 3 %, Pozostałą część oprocentowania pokrywa Agencja Prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosi 2,0 % kwoty kredytu.  

Czytaj więcej

Linia RR - na inwestycje w rolnictwie

Kredyt z linii RR jest to preferencyjny kredyt z dopłata ARiMR do oprocentowania skierowany  do gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej oraz rybactwa śródlądowego. Przy udzielaniu kredytu obowiązuje efekt zachęty tzn. prace nad inwestycją nie mogą się rozpocząć wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt. Atrakcyjne  warunki kredytowania: - długi okres kredytowania - nawet do 15 lat  - możliwość dwuletniej karencji w spłacie kapitału - niskie oprocentowanie PRZEZNACZENIE  I WARUNKI KREDYTU Kredyt z linii RR w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej może zostać przeznaczony przykładowo na: 1) budowę, przebudowę, remont połączony z: a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, 2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, 3) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, 4) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych, 5) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt 6) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych, 7) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych, Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych. Wydatki na inwestycje wymagają udokumentowania. Dopłaty do oprocentowani przysługują pod warunkiem: - zrealizowania i udokumentowania wydatków inwestycyjnych - prowadzenia produkcji do końca okresu kredytowania - terminowej spłaty  kredytu i odsetek KREDYTOBIORCA Kredyt może zostać udzielony: 1) osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie będącymi emerytami lub rencistami  posiadającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy 2) osobom prawnym, 3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej WYSOKOŚĆ KREDYTU I WKŁAD WŁASNY Kwota kredytu nie może przekroczyć: 1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym - 80 % wartości  nakładów inwestycyjnych 2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym - 70 % wartości nakładów inwestycyjnych Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w pozostałej części. OPROCENTOWANIE I POWIZJE Oprocentowanie kredytu jest zmienne , w wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej  o 2,5 punktu procentowego. Kredytobiorca płaci odsetki: - w wysokości 0,67 oprocentowania, jednak nie mniej niż 3 %, Pozostałą część oprocentowania  pokrywa Agencja Prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosi 2,0 % kwoty kredytu.

Czytaj więcej

kredyt na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest wyłącznie na zakup gruntów rolnych (bez zabudowań). Kredyt jest udzielany na okres do 15 lat z możliwością udzielenia 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału, w uzasadnionych przypadkach karencja może zostać wydłużona do 24 miesięcy. Przy udzielaniu kredytu wymagany jest udział własny Kredytobiorcy. Kredyt może zostać udzielony w wysokości do 80 % wartości ceny zakupu. Minimum 20 % ceny zakupu pokrywa Kredytobiorca. Kredyt spłacany jest w ratach według indywidualnego terminarza dostosowanego do możliwości i potrzeb Kredytobiorcy. OPROCENTOWANIE I PROWIZJA Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stałej marży Banku i stawki WIBOR 3M z ostatnich pięciu dni poprzedniego miesiąca. Okres Kredytowania Marża Prowizja do 15 lat 2,70 2,0 % FORMULARZE Pobierz dokumenty w wybranym formacie, wypełnij i złóż w oddziale Banku. 1. Wniosek kredytowy - word   pdf 2. Informacja o gospodarstwie - word  pdf 3. Rachunek wyników - word   pdf

Czytaj więcej

Kredyt na inwestycje

Udzielane przez Bank kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na: - zakup maszyn rolniczych zarówno nowych jak i używanych - remont i modernizacje budynków gospodarczych jak również budynków mieszkalnych - zakup samochodu osobowego - budowę budynku gospodarczego - zakup nieruchomości Zaletą kredytu jest to, iż umożliwia on finansowanie  nawet 100 % inwestycji bez konieczności  angażowania środków własnych, co pozwala Klientowi zwiększyć skalę bieżącej działalności. Wykorzystanie kredytu następuję jednorazowo lub w transzach. Kredyty mogą być udzielane na okresy krótko-, średnio i długoterminowe. Przy udzielaniu kredytów  na finansowanie nakładów inwestycyjnych możliwe jest zastosowanie karencji w spłacie kapitału  do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach okres karencji może  zostać wydłużony). Kredyt może zostać udzielony na okres do 10 lat. w uzasadnionych przypadkach okres kredytowania może wynosić do 15 lat. Spłata kredytu następuje  w ratach  według indywidualnego terminarza dostosowanego do możliwości i potrzeb Kredytobiorcy. Każda  spłata wykorzystanego  kredytu nie daje Kredytobiorcy prawa ponownego jej wykorzystania. OPROCENTOWANIE I PROWIZJE Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stałej marży Banku i stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej Okres kredytowania Oprocentowanie Prowizja do 36 miesięcy 5,75 2,0% powyżej 36 miesięcy 6,75 2,0 % FORMULARZE Pobierz dokumenty w wybranym formacie, wypełnij złóż w oddzialne Banku. 1. Wniosek kredytowy - word   pdf 2. Informacja o gospodarstwie - word pdf 3. Rachunek wyników - word  pdf

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny udzielany jest  w rachunku kredytowym  na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością .

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyty obrotowe udzielane przez Bank przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Klienta, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej udzielany jest rolnikom i podmiotom prowadzącym gospodarstwo rolne , z  przeznaczeniem na finansowanie zakupu następujących środków obrotowych

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

Lokaty terminowe

Lokata terminowa w walutach wymienialnych: Zakładana jest w walutach: USD, EUR, GBP, Niski wkład – wystarczy 100 EUR lub równowartość w innej walucie, Oprocentowanie stałe, Lokaty zakładane są na okres 6 miesięcy, Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres.

Czytaj więcej

Rachunki

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych: Zakładany dla walut: USD, EUR, GBP, Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku, Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego, Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Czytaj więcej

Zastrzeganie kart

Zasady bezpiecznego użytkowania kart: Postaraj się zapamiętać kod  PIN Nie przekazuj kodu PIN innej osobie, jeżeli zaistnieje podejrzenie utraty poufności kodu niezwłocznie dokonaj jego zmiany. Nie przechowuj kodu PIN razem z kartą. Nigdy nie przekazuj karty innej osobie (również sprzedawcy w punkcie). Nie przechowuj karty z innymi ważnymi  rzeczami, dowodem osobistym, paszportem, pieniędzmi. Dokonując transakcji bezgotówkowej sprawdź kwotę na otrzymanym dowodzie potwierdzającym transakcję. Zbieraj wszystkie dowody potwierdzające transakcje. Chroń kartę przed uszkodzeniem.     W przypadku zagubienia karty bądź też kradzieży niezwłocznie powiadom Polcard (miej te numery zawsze przy sobie) dzwoniąc pod  jeden z numerów telefonu tel. (022) 515 31 50  Zespół Zastrzegania Kart w dni powszednie w godz. 7.30 - 22.00 w soboty w godz. 8.00 - 22.00 w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00 tel. (022) 515 30 00 Zespół Autoryzacji Kart w pozostałych godzinach

Czytaj więcej

Usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych za pomocą wprowadzenie osobistego hasła, nadanego podczas aktywacji w usłudze. Warunkiem korzystania z usługi 3D Secure jest jej  dostępność w danym serwisie internetowym.   Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. UWAGA! W przypadku kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Czytaj więcej

Karty płatnicze

Właścicielem międzynarodowej karty płatniczej może zostać posiadacz rachunku bieżącego, lub osoba przez niego wskazana. Przy użyciu karty można dokonywać w kraju i za granicą rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe mogą być zrealizowane w postaci płatności w sklepach, hotelach i innych punktach handlowych i usługowych. Forma płatności gotówkowa może być zrealizowana dzięki wypłatom z bankomatów w kraju i za granicą. Karta wydawana jest na okres 4 lat, po którym zostaje automatycznie wznowiona. KARTY BEZ FUNKCJI DOTYKOWEJ KARTY Z FUNKCJA DOTYKOWĄ  

Czytaj więcej

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Służy on do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń związanych z wyodrębnionymi na określone cele środkami pieniężnymi (mogą to np. być środki zgromadzone na  fundusz socjalny). Środki gromadzone na rachunku pomocniczym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.

Czytaj więcej

Rachunek bieżący

Posiadasz firmę? Chcesz skutecznie i elastycznie zarządzać jej finansami? Załóż konto firmowe w naszym Banku!

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

Lokaty terminowe

Lokata terminowa w walutach wymienialnych: Zakładana jest w walutach: USD, EUR, GBP, Niski wkład – wystarczy 100 EUR lub równowartość w innej walucie, Oprocentowanie stałe, Lokaty zakładane są na okres 6 miesięcy, Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres.

Czytaj więcej

Rachunki

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych: Zakładany dla walut: USD, EUR, GBP, Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku, Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego, Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.

Czytaj więcej

Zastrzeganie kart

Zasady bezpiecznego użytkowania kart: Postaraj się zapamiętać kod  PIN Nie przekazuj kodu PIN innej osobie, jeżeli zaistnieje podejrzenie utraty poufności kodu niezwłocznie dokonaj jego zmiany. Nie przechowuj kodu PIN razem z kartą. Nigdy nie przekazuj karty innej osobie (również sprzedawcy w punkcie). Nie przechowuj karty z innymi ważnymi  rzeczami, dowodem osobistym, paszportem, pieniędzmi. Dokonując transakcji bezgotówkowej sprawdź kwotę na otrzymanym dowodzie potwierdzającym transakcję. Zbieraj wszystkie dowody potwierdzające transakcje. Chroń kartę przed uszkodzeniem.     W przypadku zagubienia karty bądź też kradzieży niezwłocznie powiadom Polcard (miej te numery zawsze przy sobie) dzwoniąc pod  jeden z numerów telefonu tel. (022) 515 31 50  Zespół Zastrzegania Kart w dni powszednie w godz. 7.30 - 22.00 w soboty w godz. 8.00 - 22.00 w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00 tel. (022) 515 30 00 Zespół Autoryzacji Kart w pozostałych godzinach

Czytaj więcej

Usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure jest usługą dodatkowego potwierdzania transakcji dokonywanych w serwisach internetowych za pomocą wprowadzenie osobistego hasła, nadanego podczas aktywacji w usłudze. Warunkiem korzystania z usługi 3D Secure jest jej  dostępność w danym serwisie internetowym.   Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie – klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty – tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. UWAGA! W przypadku kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank – w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

Czytaj więcej

Karty płatnicze

Właścicielem międzynarodowej karty płatniczej może zostać posiadacz rachunku bieżącego, lub osoba przez niego wskazana. Przy użyciu karty można dokonywać w kraju i za granicą rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Operacje bezgotówkowe mogą być zrealizowane w postaci płatności w sklepach, hotelach i innych punktach handlowych i usługowych. Forma płatności gotówkowa może być zrealizowana dzięki wypłatom z bankomatów w kraju i za granicą. Karta wydawana jest na okres 4 lat, po którym zostaje automatycznie wznowiona. KARTY BEZ FUNKCJI DOTYKOWEJ KARTY Z FUNKCJA DOTYKOWĄ  

Czytaj więcej

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Służy on do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń związanych z wyodrębnionymi na określone cele środkami pieniężnymi (mogą to np. być środki zgromadzone na  fundusz socjalny). Środki gromadzone na rachunku pomocniczym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.

Czytaj więcej

Rachunek dla młodego rolnika

Szukasz rachunku, który zapewni Tobie funkcjonalność, wygodę i jest bez opłat? Otwórz Konto dla Młodego Rolnika w Banku Spółdzielczym "Pałuki"!

Czytaj więcej

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą i służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku, jak również do prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku może jego właściciel, a także ustanowiony przez niego pełnomocnik (pełnomocnicy).

Czytaj więcej

Zlecenia zagraniczne

POLECENIE WYPŁATY Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. Zapewniamy: Błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym), Całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane. Ponadto oferujemy: Możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie, Korzystną taryfę prowizji i opłat, Możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego. Co jest potrzebne do poprawnego wysłania przelewu zagranicznego? Imię i nazwisko odbiorcy (lub dokładną nazwę firmy, jeśli przelew jest kierowany na rachunek firmowy) Adres beneficjenta – również bardzo dokładny, łącznie z kodem pocztowym etc. Kod BIC/SWIFT Banku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy wpisać w tym miejscu GBWCPLPP Numer IBAN – międzynarodowy numer rachunku. W przypadku gdy pieniądze mają być wysłane na numer konta w naszym Banku należy przed numerem konta wpisać PL

Czytaj więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij