Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie zaawansowane

Program rabatowy AGRO SGB

Program rabatowy AGRO SGB to unikalny i wyjątkowy program skupiający wybranych Partnerów oferujących rabaty klientom posiadającym kartę z logo SGB. Partnerzy z terenu Powiatu Żnin MARK-ROL Marek Piniarski sp.j. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INTER-VAX" Wacław Górny s.j.   Więcej informacji - pełna lista partnerów

Czytaj więcej

Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie udziela kredytów mieszkaniowych przeznaczonych na sfinansowanie następujących celów:

Czytaj więcej

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej na okres 60 miesięcy. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości stałych wpływów na ROR. W umowie zawartej pomiędzy Posiadaczem ROR a Bankiem ustala się "limit" w ramach którego Kredytobiorca może się zadłużać w okresie trwania umowy.

Czytaj więcej

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania wykorzystanych środków. Oprocentowanie kredytu - dla kredytów udzielanych na okres do 24 miesięcy jest stałe. - dla kredytów udzielanych na okres przekraczający 24 miesiące jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Czytaj więcej

Kredyt 0 %

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby konsumpcyjne. Kredyt udzielany jest w kwocie  od 1.000 zł do 5.000 zł. Maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.

Czytaj więcej

podręczny kredyt obrotowy

  Podręczny kredyt obrotowy, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności rolniczej. Kredyt przeznaczony jest dla: - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej 12-stu miesięcy, zaliczanych do sektora mikro oraz MSP, np.: wolnych zawodów: lekarzy, stomatologów, farmaceutów, optyków, weterynarzy prowadzących własne punkty usługowe, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych, architektów prowadzących własne biura projektowe, audytorów, komorników,prowadzących działalność wytwórczą lub usługową,działów specjalnych, - podmiotów, które posiadają rachunek bieżący w Banku lub przeniosą rachunek z innego banku. Kredytu udziela się na okres 36 miesięcy. Kredyt może być odnowiony (udzielony) na kolejny okres 36 m-cy bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu wniosku o kredyt i po zawarciu kolejnej umowy kredytowej. Limit kredytu może wynosić od 5 000 zł do 20 000 zł, Zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.   OPROCENTOWANIE I PREOWZJE Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę  stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marży Banku wyrażonej w punktach procentowych. Przykład: stopa redyskonta plus marża = oprocentowanie kredytu (np. 1,75+2 p.p.= 3,75 %) Wysokość oprocentowania jest powiązana z prowizją w następujących wariantach do wyboru przez Kredytobiorcę  Wariant   Marża Banku w p.p.   Prowizja  I 2 punkty 5 % II 4 punkty 4 % III 6 punkty 3 % IV 8 punkty 2 % Prowizja pobierana jest za udzielenie kredytu oraz po upływie kolejnych 12 miesięcy. FORMULARZE Pobierz dokumenty w wybranym formacie, wypełnij i złóż  w oddziale Banku. 1. Wniosek kredytowy - word    pdf 2. Informacja o stanie majątkowym (uproszczona sprawozdawczość) - word  pdf 3. Oświadczenie klienta o braku zaległości i wyborze wariantu prowizji i oprocentowania - word   pdf

Czytaj więcej

kredyt obrotowy na bieżącą działalność

Kredyty obrotowe udzielane przez Bank przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Klienta, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również na zaspokojenie doraźnych, sezonowych potrzeb Klienta, spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Stanowią one uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, wykorzystywanych do finansowania majątku obrotowego. Kredyty obrotowe zostają udzielone w rachunku kredytowym. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach określonych w umowie kredytowej. Kredyty obrotowe udzielane są na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie wymagają udokumentowania wykorzystania środków, udzielane są na okres do 60 miesięcy. OPROCENTOWANIE I PROWIZJE Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stawkę bazową Wibor 3M Okres kredytowania Oprocentowanie Prowizja do 6 miesięcy 7,5 1,0 % do 12 miesięcy 8,0 2,0 % do 24 miesięcy 8,5 2,5 % powyżej 24 miesięcy 9,0 3,0 % FORMULARZE Pobierz dokumenty w wybranym formacie, wypełnij złóż w oddzialne Banku. 1. Wniosek kredytowy - word  pdf 2. Informacja o gospodarstwie  -   word   pdf 3. Rachunek wyników - word   pdf

Czytaj więcej

Oferta Banku

Kredytowa oferta dostosowana jest do specyfikacji Kredytobiorców i dotyczy sfery bieżącej działalności , rozwoju oraz inwestycji i remontów.

Czytaj więcej

Gwarancje i poręczenia w obrocie gospodarczym

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie Banku, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty na podstawie wystawionego przez beneficjenta dowodu żądania zapłaty, bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji. Poręczenie jest umową, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Podstawą udzielenia przez Bank gwarancji jest zawarty pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) kontrakt (umowa, faktura,) lub oferta przystąpienia do przetargu. Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązania zleceniodawców. Najczęściej występujące gwarancje bankowe to: 1) gwarancja zapłaty - zabezpiecza otrzymanie przez beneficjenta płatności wynikającej z zawartej ze zleceniodawcą umowy. Jest to zazwyczaj zapłata z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar lub usługi, 2) gwarancja dobrego wykonania kontraktu najczęściej połączona z gwarancją z tytułu rękojmi i/lub gwarancji - zabezpiecza prawidłowe wywiązanie się przez zleceniodawcę z zawartego kontraktu, 3) gwarancja przetargowa, inaczej zwana wadialną - Bank jest zobowiązany do zapłacenia określonej w gwarancji kwoty, w sytuacji gdy zleceniodawca odmówi podpisania umowy na warunkach oferty lub w inny sposób naruszy zobowiązanie wynikające z przystąpienia do przetargu, 4) gwarancja zwrotu zaliczki - zabezpiecza zwrot zaliczki (przedpłaty) otrzymanej przez zleceniodawcę od kontrahenta z tytułu zawartego kontraktu wraz z ewentualnymi odsetkami. 5) gwarancja celna - wystawiana na rzecz polskich urzędów celnych, zabezpieczająca zapłatę kwot wynikających (lub mogących powstać) z długów celnych oraz podatków wraz z odsetkami, 6) gwarancja zapłaty weksla - zabezpieczenie zapłaty kwoty wynikającej z weksla. Gwarancje są gwarancjami bezwarunkowymi, nieodwołalnymi. Gwarancja bezwarunkowa oznacza, że beneficjent poza złożeniem oświadczenia, że zabezpieczona gwarancją wierzytelność jest wymagalna, nie musi uzasadniać swojego roszczenia. Gwarancja nieodwołalna oznacza, że treść gwarancji nie może zostać zmieniona bez zgody beneficjenta. Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie przez zleceniodawcę: 1) rachunku bieżącego w Banku, 2) zdolności kredytowej, 3) odpowiedniego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank. Bank udziela gwarancji na podstawie zlecenia udzielenia gwarancji oraz na podstawie zawartej obustronnie umowy o udzielenie gwarancji. Wraz ze zleceniem udzielenia gwarancji zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić umowę, której postanowienia określają wierzytelność podlegającą zabezpieczeniu gwarancją lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania oraz dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej składającego zlecenie. FORMULARZE Zlecenie udzielenia gwarancji  word    pdf

Czytaj więcej

Kredyt na inwestycje z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków może zostać udzielony na następujące działalności :  – produkcja artykułów spożywczych,  – produkcja miodu pitnego i cydru,  – produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich Przy udzielaniu kredytu obowiązuje efekt zachęty tzn. prace nad inwestycją nie mogą się rozpocząć wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt. Atrakcyjne warunki kredytowania: - okres kredytowania do 15 lat. - karencja w spłacie kapitału do dwóch lat - niskie oprocentowanie PRZEZNACZENIE I WARUNKI KREDYTU Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji : 1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania, 2) zakup lub zakup i instalację, maszyn lub urządzeń służących do: a) magazynowania , b) przetwarzania produktów, c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży, 3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, 4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, 5) zakup środków transportu , 6) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością, Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 30 % wartości nakładów inwestycyjnych. OPROCENTOWANIE I PROWIZJE Oprocentowanie kredytu jest zmienne , w wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 2,5 punktu procentowego. Kredytobiorca płaci odsetki: - w wysokości 0,67 oprocentowania, jednak nie mniej niż 3 %, Pozostałą część oprocentowania pokrywa Agencja Prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosi 2,0 % kwoty kredytu.  

Czytaj więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij