linia "Klęskowe" na wznowienie produkcji w gospodarstwach w których wystąpiły szkody w wyniku klęski

 Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:

1) suszę – NS,

2) grad – NG,

3) deszcz nawalny – NO,

4) ujemne skutki przezimowania – NU,

5) przymrozki wiosenne – NM,

6) powódź – NP,

7) huragan – NH,

8) piorun – NA,

9) obsunięcie się ziemi – NZ,

10) lawinę – NL,

zwane  niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Kredyt może być udzielony na okres do czterech lat licząc od daty wystąpienia szkód.

WARUNKI UZYSKANIA KREDYTUKredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:

1) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji – w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich,

2) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym, co najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1,

3) szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie,

Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę.

Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Wkład własny Kredytobiorcy nie jest wymagany.


PRZEZNACZENIE KREDYTUNa wznowienie produkcji :

1) linia K01 - ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:

a) przywrócenie funkcji użytkowych:

- zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo - składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji itp. poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,

- uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,

- elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

b) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:

- kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,

- stada podstawowego inwentarza żywego,

c) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej,

2) linia K02 - ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

a) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

b) nawozów mineralnych,

c) środków ochrony roślin,

d) paliwa na cele rolnicze,

e) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

f) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

g) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

h) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

i) pasz objętościowych


OPROCENTOWANIE I PROWIZJEOprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2,5 punkta procentowego. Odsetki pokrywane są w części przez Kredytobiorcę i przez ARiMR .

Kredytobiorca płaci :
1. przy linii K01(linia inwestycyjna) odsetki w  wysokości 0,67 oprocentowania jednak nie mniej niż 3 %
2. przy linii K02(linia obrotowa) 
a) jeżeli w dniu wystąpienia szkody ubezpieczonych było od jednego z ryzyk (zjawisk atmosferycznych wcześniej wymienionych) co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich oprocentowanie wynosi połowę oprocentowania kredytu jednak nie mniej niż 1,5 %
b) jeżeli nie było ubezpieczenia wymienionego w punkcie a) oprocentowanie wymienione w punkcie a) powiększa się o połowę oprocentowania płaconego przez ARiMR. 
Prowizja z tytułu uruchomienia kredytu wynosi 1,85% kwoty kredytu.

KREDYTOBIORCA


Kredyt może zostać udzielony:

1) osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie będącymi emerytami lub rencistami posiadającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolnosci do pracy

2) osobom prawnym,

3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij