linia MRcsk na zakup użytków rolnych przez młodych rolnikówKredyt z linii MRcsk jest to preferencyjny kredyt z pomocą AMRiMR polegającej na udzieleniu dotacji przeznaczonej na częściową spłatę  kapitału.
Kredyt  przeznaczony jest na zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze.
Powierzchnia tworzonego gospodarstwa nie może być mniejsza od średniej w województwie  i nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych.
Przy udzielaniu kredytu obowiązuje efekt zachęty tzn. prace nad inwestycją nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt.

Okres kredytowania wynosi do 15 lat
Minimalny okres kredytowania wynosi 5 lat.
Istnieje możliwość karencji  w spłacie kapitału do dwóch lat.
Wysokość pomocy - do 60 % kwoty udzielonego kredytu.
Wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość 20 000, Euro
Kredyt może otrzymać Kredytobiorca, który rozpoczyna działalność rolniczą lub od rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

PRZEZNACZENIE I WARUNKIKredyt przeznaczony jest  na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze., w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.
Ustalając powierzchnie uwzględnia się użytki rolne :
- własne
- dzierżawione w okresach wieloletnich

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kredyt może zostać udzielony pod warunkiem że :
- w ewidencji gruntów i budynków planowane do zakupu grunty określone zostały jako użytki rolne
- według zaświadczenia właściwego organu obszar przewidziany do nabycia nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy.

Kredyt  może zostać przeznaczony na:

- sfinansowanie  wartości zakupu użytków rolnych nie przekraczającej średniej wartości według cen GUS

- zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie  był objęty pomocą ze środków publicznych,

Dotacja na spłatę kapitału wypłacana jest przez ARiMR w dwóch ratach :
- pierwsza rata w wysokości 80 % kwoty dotacji  po zrealizowaniu inwestycji i przedłożeniu w Banku aktu notarialnego lub innych dokumentów nabycia nieruchomości
- druga rata w wysokości 20 % kwoty dotacji po 5 latach od dnia zawarcia umowy o kredyt.

KREDYTOBIORCAKredyt może zostać udzielony:
- osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnej , nie będącymi emerytami lub rencistami posiadającymi ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

O kredyt może ubiegać się,  osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,

2) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem,

3) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,

4) zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie,

5) przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu

O kredyt na zakup użytków rolnych na współwłasność mogą ubiegać się wyłącznie małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa.

WYSOKOŚĆ KREDYTU I WKŁAD WŁASNYKwota kredytu nie może przekroczyć 90 % wartości nakładów inwestycyjnych.
Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w pozostałej części.

OPROCENTOWANIE I PROWIZJEOprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2,5 punktu procentowego.

Prowizja z tytułu udzielenia  kredytu wynosi 2,0 % kwoty kredytu.


 

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij